İLGİLİ KİŞİ BAŞVURU FORMU

  1. Başvuru sahibi İlgili Kişi’nin tanınmasına ve başvurusu ile ilgili kendisiyle iletişim kurulmasına ilişkin bilgiler

Adı ve Soyadı                                                                        :

T.C. Kimlik Numarası                                                         :

T.C. Vatandaşı değilseniz

Uyruğu/Pasaport veya Kimlik Numarası            :

Adres                                                                                           :

Telefon Numarası                                                                :

E-posta Adresi/Faks Numarası                                 :

  1. Lütfen Şirketimizle olan ilişkinizi belirtiniz. (çalışan adayı, çalışan, tedarikçi, müşteri, ziyaretçi vb.)

 

  1. Kişisel Veri Sahibinin Kullanacağı Hakkın Seçimine İlişkin Bilgiler

 

Şirketinizin hakkımda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek istiyorum.

 

Eğer şirketiniz hakkımda kişisel veri işliyorsa bu veri işleme faaliyetleri hakkında bilgi talep ediyorum.

 

Eğer şirketiniz hakkımda kişisel veri işliyorsa bunların işlenme amacını ve işlenme amacına uygun kullanılıp kullanmadığını öğrenmek istiyorum.

 

Eğer kişisel verilerim yurtiçinde veya yurtdışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa bu üçüncü kişileri bilmek istiyorum.

 

Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlendiği düşünüyorum ve bunların düzeltilmesini istiyorum.

 

Kişisel verilerimin kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, kişisel verilerimin silinmesini istiyorum.

 

Eksik ve yanlış işlendiğini düşündüğüm kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de düzeltilmesini istiyorum.

 

Silinmesini talep ettiğim kişisel verilerimin aktarılan üçüncü kişiler nezdinde de silinmesini istiyorum.

 

Şirketiniz tarafından işlenen kişisel verilerim münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edildiğini ve bu analiz neticesinde şahsım aleyhine bir sonuç doğduğunu düşünüyorum. Bu sonuca itiraz ediyorum.

 

  1. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki talebinizi, bilgi almak istediğiniz veri türünü, aktarım şeklini, uygulamayı, iş sürecini detaylı olarak belirtiniz.

 

  1. Ekler

Lütfen başvurunuza dayanak göstermek istediğiniz belge varsa belirtiniz.

 

  1. Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yönetimini seçiniz.

Adresime gönderilmesini istiyorum.

E-posta adresime gönderilmesini istiyorum.

Elden teslim almak istiyorum. (Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname veya yetki belgesi olması gerekmektedir.)

 

  1. Genel Açıklamalar

İşbu başvuru formu, Şirketimiz ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri işlenmesinden/aktarılmasından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Şirketimizin ek evrak ve malumat (nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkı saklıdır. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir. Bu formda paylaştığınız kişisel verileriniz, Kanun kapsamındaki talebinizin değerlendirilmesi, neticelendirilmesi, ilgili tüm sürecin yönetilmesi ve bu amaçlarla sizlerle iletişime geçilebilmesi amaçlarıyla sınırlı olarak işlenecektir. Talebiniz, talebin niteliğine göre avukatlarımıza, şikâyet yönetimi, kalite kontrol, denetleme ve risk analizi alanında hizmet sunan iş ortaklarımıza ve hizmet sağlayıcılarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere aktarılabilecektir.

 

  1. İlgili Kişi Taahhüdü

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca yapmış olduğum başvurunun, yukarıda belirttiğim çerçevede sonuçlandırılmasını talep eder, işbu formda belirtmiş olduğum bilgi ve belgelerin doğru, güncel ve şahsıma ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederim.

 

Adı ve Soyadı             :

Tarih                                 :

İmza                                  :

Formu İndir